Verplichte registratie onder de nieuwe kansspelwet en je recht op privacy

Over wat maanden is het eindelijk zo ver. Je zal je dan niet meer hoeven te schamen als je ervoor kiest om je geluk bij een online casino te beproeven, omdat kansspelen op afstand dan zijn toegestaan in Nederland. Voor meer informatie hierover en over het spelen in online casino’s ga je best even naar deze site.
Thans zijn het veelal de in het buitenland gevestigde online casino’s met een buitenlandse vergunning waar je ” legaal” kan gokken. Met de verplichting dat men als casinohouder over een Nederlandse vergunning zal moeten beschikken om op Nederlands grondgebied te opereren, veranderd deze situatie drastisch. Deze verandering houdt ook in dat je registratie als speler van zo een online casino, uitgebreider zal moeten zijn. Je zal om precies te zijn meer persoonlijke gegevens bij je registratie moeten doorspelen aan de administratie van zo een casino. Het waarom van deze verplichting en hoe het dan zit met je recht op privacy, zal ik in dit artikel summier voor je belichten.

Casino

Belangrijke voorwaarden ter behoudt van de verkregen Nederlandse casino vergunning

Nederland gaat dus met de ontwikkelingen mee door toe te staan dat je online kan gokken bij een casino die over een Nederlandse licentiatie beschikt. Één van de belangrijkste voorwaarden om de vergunning te kunnen behouden, zal het hebben van een uitgebreide administratie van de spelers bij zo een online casino, zijn. Tevens mag de casinohouder je ook slechts toegang verschaffen tot zijn online faciliteit indien je een spelersprofiel hebt aangemaakt. Daartoe moet hij ook nog je gegevens bij het CRUKS (Centraal Register Uitsluiting KansSpelen ) verifiëren. De casinohouder zal er dus alles aan moeten doen om te voorkomen dat je met een valse identiteit gokt.

Hierdoor:

 – weet de casinohouder met wie hij te doen heeft;

 – word je tegen jezelf beschermd;

 – word het wiswassen van crimineel kapitaal tegengegaan;

 – kan je de hulp van de kansspel autoriteit inroepen bij onenigheden met de casinohouder; en

 – kan het ” kansspelen op afstand ” beleid van de overheid beter worden gemonitord en ontwikkeld.

Verruimde registratieplicht

Met de nieuwe regels zal het niet meer mogelijk zijn om gelijk na je registratie als speler bij het casino, te gokken. Dit vanwege het feit dat de casinohouder je persoonsgegevens op hun echtheid moet controleren.Tevens moet hij nagaan of je geregistreerd staat in het CRUKS. In deze database kan je jezelf laten opnemen, indien je merkt dat je het gokken op een ongezonde manier leuk vindt. Je doet het dus uit zelfbescherming. Wat eerder zal voorkomen is dat je door de casiohouder of een van zijn anti- gokverslavingsmedewerkers wordt aangemeld wanneer zij zonder succes getracht hebben je tegen deze gewenning te beschermen. Indien je naam voorkomt in voornoemd register, is de casino vergunninghouder verplicht je de toegang tot zijn casino ( fysieke of online), ( voor de in dit register aangegeven periode ) te weigeren. Overigens zullen alle andere casinohouders waar je je aanmeldt hetzelfde doen. De verificatie van je gegevens kan maximaal dertig dagen duren.

Behalve je naam, voornamen en geboortedatum, geboorteplaats, zal je ook je woonadres, e-mail adres, telefoonnummer en geslacht moeten doorspelen aan de administratie. Tevens hebben ze je Burger Service Nummer (BSN ) nodig ter identificatie van jou persoon. Nadat je lidmaatschap is goedgekeurd, stel je dus een spelersprofiel samen.

Maken van een spelersprofiel

Ook wanneer je een spelersprofiel aanmaakt, geef je informatie over jezelf prijs aan de casinohouder. Je bepaalt vooraf hoe vaak en hoeveel je zal gokken, terwijl je ook laat vastleggen welke rekening je zal gebruiken voor je stortingen. Ook het bedrag waarmee je maximaal wilt spelen geef je door. Het is de taak van de casinohouder om met zijn medewerkers te voorkomen dat je de opgegeven bedragen en speelfrequentie overschrijdt. Dit kan er namelijk op duiden dat je een gokverslaving aan het ontwikkelen bent, een situatie waarvoor zij krachtens hun vergunning verplicht zijn je voor te behoeden.

Is je privacy dan niet in gedrang?

Tot nu toe heb ik je verteld dat:

1. casinohouders met een Nederlandse casinovergunning, verplicht zullen zijn een ledenadministratie bij te houden waarin bijna al jou persoonlijksgegevens zijn opgeslagen;

 2. je spelersprofiel de basis vormt voor je speelgedrag; en

 3. je vrijwillig of gedwongen uitgesloten

kan worden van deze vorm van vertier, indien je problematisch gokgedrag vertoont.

Deze maatregelen zijn er dus opgericht te voorkomen dat je aan het gokken verslaafd raakt.

Echter ben je er nu aan gewend dat je slechts in een beperkt aantal gevallen verplicht bent om je persoonlijksgegevens aan anderen door te geven. Ook weet je dat het verboden is dat derden deze gegevens inzien zonder dat je daartoe toestemming hebt verleend of dat er een dringende reden toe bestaat. Zo kan het vragen naar je BSN nummer al gauw een inbreuk op je privacy opleveren. Met behulp van dit nummer en bijvoorbeeld je adres, kan degenen aan wie je deze gegevens afstaat immers gemakkelijk te weten komen wie je bent. In de huidige situatie hoef je daarom je nog niet aan deze registratieverplichting te houden. Word je nu door een casinohouder daartoe gedwongen, dan schendt hij je recht op privacy.

Je recht op privacy in de nieuwe situatie

De vernieuwde kansspelwet staat zoals je reeds begrepen hebt de houder van een Nederlandse casinovergunning toe , om je persoonsgegevens te verwerken. Hij mag daardoor elke elektronische handeling met deze gegevens verrichten . Het betreft onder andere:

 – het je vragen om deze gegevens;

 – ze registreren in een database;

 – ze desgewenst bijwerken of wijzigen;

 – indien nodig opvragen, controleren, raadplegen, gebruiken; en ze

 – anderen afstaan ter informatie of voor verwerking voor een bepaald doel.

Daarnaast kan degene die je persoonsgegevens heeft deze ook weer uitwissen en dus verwijderen uit zijn bestand.

Er zal dus geen inbreuk gemaakt worden op je recht op privacy wanneer de casinohouder met een Nederlandse vergunning het CRUKS raadpleegt of je vanwege je problematisch speelgedrag in dit register laat opnemen. Ook mag hij je bij de politie aangeven, indien je plotseling veel meer geld op je speelrekening stort om te spelen, dan je gelet op je persoonsgegevens redelijkerwijs zou kunnen bezitten. Je registratie houdt immers ook verband met het tegengaan van het witwassen van drugsgeld.

In deze gevallen heeft hij gewoon handelingen gepleegd die hem krachtens de nieuwe kansspelwet en zijn daar uit voortvloeiende vergunning zijn toegestaan.

Hij gaat wel de fout in als hij er op staat ook de persoonsgegevens van je ouders te ontvangen. Ook wanneer een van zijn medewerkers, je problematisch speelgedrag op social media prijsgeeft, waarbij ( on)bekenden kunnen weten of raden dat het om jou gaat, kan je je op een inbreuk van dit recht beroepen. In dit geval wordt er namelijk geen enkel gerechtvaardigd belang behartigd, terwijl het al dan niet kwaadwillig verspreiden van dergelijke informatie ook niet besloten ligt in het doel van deze wetgeving.

Kortom, door de lange weg die er is afgelegd om de nieuwe kansspelwet samen te stellen en aan te nemen in de Eerste en Tweede Kamer, als ook de zorgvuldigheid die aan de dag gelegd wordt bij de uiteindelijke implementatie van dit wetsproduct, kan je er van verzekerd zijn dat de verwerking van je persoonsgegevens op een correcte manier zal geschieden. En dat hiermee de focus werkelijk zal liggen, op het je helpen om op een gezonde en legale manier te genieten van de nieuwe gokmogelijkheden in Nederland.…