Mijn naam is Rudy Bouma, ondernemer van regionaal mediabedrijf FrieslandActueel.nl. In 2011 is de website opgericht en sindsdien hebben we steeds meer bezoekers weten te binden met de laatste nieuwtjes in Friesland. We voorzien de inwoners van Friesland dagelijks van het laatste nieuws en reportages. Dit zijn nieuwtjes over evenementen, cultuur, sport en calamiteiten. Het nieuws presenteren we op een laagdrempelige manier en zo weten wij de kijkers snel te binden. Op onze website kijken maandelijks ruim 175.000 unieke kijkers. Op Facebook hebben we ruim 11.000 volgers die onze nieuwsberichten regelmatig voorbij zien komen. Om de website draaiende te houden zijn we opzoek naar bedrijven die ons financieel willen ondersteunen. Om bedrijven de mogelijkheid te geven om investeren werken we via Crowdfunding. Crowdfunding is een snel groeiend concept waarbij veel verschillende investeerders en belanghebbenden genegen zijn om te investeren in waarmee ze zich daadwerkelijk betrokken voelen.

Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding is een nieuwe manier om projecten financieel te steunen. Wanneer ondernemers of verenigingen een bepaald project willen financieren, gaan ze meestal naar de bank. Crowdfunding werkt zonder dit soort kredietinstellingen. “Crowdfunding is een snel groeiend concept waarbij veel verschillende investeerders en belanghebbenden genegen zijn om te investeren in projecten waarmee ze zich daadwerkelijk betrokken voelen.” Crowdfunding betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de ‘crowd’, ofwel het financiering door de massa. Bij Crowdfunding gaat het over het algemeen om relatief kleine bijdragen. Maar al deze bedragen tezamen maken natuurlijk wel dat het volledig benodigde bedrag bijeen gebracht wordt.  Het bedrag dat particulieren en bedrijven in projecten investeren varieert meestal tussen de honderd tot wel duizenden of soms zelfs tienduizenden euro’s. In ruil daarvoor krijgen ze een vooraf bepaalde tegenprestatie in de vorm van een rentevergoeding.

Alternatieve financieringsvorm

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm op basis van het traditionele banksysteem, maar met de wetenschap dat iedere investeerder ook daadwerkelijk betrokken is. Dit motiveert de ondernemer nog meer om een groot succes te maken van zijn of haar bedrijf in jouw regio. “Vele kleintjes maken een grote.., en daarmee een succes voor iedereen…” FrieslandActueel ontwikkelt diverse leuke en rendabele concepten m.b.v. Crowdfunding. We zijn op zoek naar jou als investeerder en willen ons graag aan je voorstellen!

Wie zit er achter Friesland Actueel?

De drijvende kracht achter FrieslandActueel is ondernemer Rudy Bouma. In 2011 is hij als cameraman en journalist begonnen met de website en inmiddels weten veel Friese inwoners de nieuwtjes te vinden. Op Facebook volgen inmiddels meer dan 11000 mensen ons platform en komen er dagelijks tientallen nieuwe volgers bij. Met de komst van nieuwe internet marketing technieken is het mogelijk om met de nodige financiering sneller het bereik te vergroten. Het vergroten van het bereik is ook het doel van deze crowdfunding campagne. 

Groeifinanciering voor het vergroten van het bereik

Het platform FrieslandActueel is volwassen geworden en het is tijd voor een nieuwe fase waarin de groei verder opgeschaald wordt naar een hoger niveau. De basis van de website is gelegd en met de extra financiering willen we het bereik vergroten van de website door betaalde campagnes in te zetten op o.a. Facebook. Ook willen we de professionalisering verder doorzetten door nieuwe technologieën te ontwikkelen en deze te implementeren in de website. De website zal hierdoor beter vindbaar worden in zoekmachines zoals Google en op social media kanalen waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor het werven van groeikapitaal hebben we gekozen voor het uitgeven van obligaties. 

Groeikapitaal met obligaties

Voor het realiseren van de doelstelling om het bereik te vergroten worden obligaties uitgegeven.  “Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.” Deze obligaties zijn in diverse prijscategorieën om het voor iedereen mogelijk te maken een stukje bij te dragen in dit succes… Er zijn obligaties van € 250,- | € 500,- | € 1.000,- en € 2.500,-.

Looptijd van 3 jaar met een jaarlijkse rente van 4%

Al onze uitgegeven obligaties hebben een looptijd van 3 jaar waarbij de rente 4% per jaar bedraagt. De rente zal een maal per jaar worden uitgekeerd. Voor elke inschrijving wordt een certificaat met Friesland Actueel Vriendenpas aan obligatiehouder verstrekt. Deze certificaten zijn niet verhandelbaar en worden geregistreerd.  Een voorbeeld: Stel u heeft op 1 januari 2018 een obligatie gekocht van € 1.000,-. Op 1 januari 2019 wordt 4% uitgekeerd op uw bankrekening (€ 40,-). Op 1 januari 2020 wordt tevens 4% uitgekeerd van € 1.000,-. Op 1 januari 2021 ontvangt u € 1.040,- op uw bankrekening. Dit is een totale teruggave plus de afgesproken rente. U ontvangt dus € 120,- rendement op de obligatie van € 1.000,-.

Friesland Actueel Vriendenpas

En let op…, je krijgt dus voor iedere obligatie een officiële “Friesland Actueel Vriendenpas“! Deze vriendenpas geeft de obligatie koper recht op diverse bonussen, afhankelijk van de gekochte obligatie.
Obligatie Looptijd Jaarlijkse rente Rendement in 3 jaar Extra’s
€ 250,- 3 jaar 4% € 30,- Vriendenpas, Jaarlijkse borrel
€ 500,- 3 jaar 4% € 60,- Vriendenpas, Jaarlijkse borrel, 3 maanden banner t.w.v. € 150,- excl. btw.
€ 1.000,- 3 jaar 4% € 120,- Vriendenpas, Jaarlijkse borrel, 6 maanden banner t.w.v. € 300,- excl. btw.
€ 2.500,- 3 jaar 4% € 400,- Vriendenpas, Jaarlijkse borrel, 12 maanden banner t.w.v. € 600,- excl. btw.
Het is mogelijk om meerdere obligaties van dezelfde waarde te kopen, bijvoorbeeld 2 van € 1000,-.

Uitgifte voorwaarden 

UITGIFTEVOORWAARDEN OBLIGATIELENING FRIESLAND ACTUEEL

Met deze obligatie steunt u FrieslandActueel. Voor de obligatielening gelden de volgende voorwaarden:

1. De obligatielening wordt aangegaan door de eenmanszaak Friesland Actueel, gevestigd te Bolsward (hierna te noemen: “Friesland Actueel” of: “De emittent”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 53788761.
2. Het maximale bedrag dat via de obligatielening wordt uitgegeven, bedraagt € 250.000,00 euro.
3. De obligatielening kent coupures van € 250,- | € 500,- | € 1.000,- en € 2.500,- euro.
4. De obligaties worden opvolgend genummerd, gepersonaliseerd  en toegewezen.
5. Over elke obligatie zal een rente worden vergoed van vier procent (4%) per jaar, vanaf de datum van uitgifte tot en met de datum van volledige terugbetaling van de hoofdsom van de obligatie. De rente zal gedurende de looptijd ieder jaar na aankoop van de betreffende obligatie worden uitgekeerd, zonder dat enig verzoek hiertoe van de obligatiehouder vereist is.
6.  De aflossingen geschieden drie jaar na aankoop van de obligatie.
7. Afgeloste obligaties worden niet opnieuw uitgegeven doch het aanvragen van een nieuwe obligatie is ten allen tijde mogelijk.
8. De obligaties zullen op naam zijn en blijven. Het eigendomsrecht van de obligaties zal worden aangetoond door middel van een inschrijving in een register. Van deze inschrijving wordt een certificaat afgeleverd aan de eigenaar van de obligatie (de “obligatiehouder”). Deze certificaten zijn niet verhandelbaar.
9. De obligaties zullen drie jaar na aanschaf worden afgelost.
10. De emittent is vrij om op ieder ogenblik vóór de eindvervaldag over te gaan tot de aflossing van de obligaties met dien  verstande dat, in dergelijk geval, alle obligaties van een koper gelijktijdig dienen afgelost te worden (de “vervroegde aflossing”). In geval van vervroegde aflossing zal dit gebeuren tegen 100% van de nominale waarde van de obligaties verhoogd met enige op het ogenblik van terugbetaling reeds vervallen maar nog niet betaalde rente.
11. Alle betalingen te verrichten door de emittent, zowel van hoofdsom als van rente, zullen gebeuren via de bankrekening van eenmanszaak FrieslandActueel.
12. De hoofdsom of het restant daarvan is met kosten – zonder voorafgaande opzegging – dadelijk opeisbaar bij niet‑nakoming van enige verplichting tegenover de obligatiehouder, bij overlijden van de emittent of bij aanvraag tot surséance van betaling. De emittent is in gebreke door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een bevel of andere akte van inverzuimstelling vereist wordt.
13. In geval van punt 11 zijn alle kosten welke de obligatiehouder naar zijn oordeel moet maken tot uitoefening van zijn rechten voor rekening van FrieslandActueel.
14. Alle kennisgevingen te verrichten door FrieslandActueel aan de obligatiehouders of vice versa zullen schriftelijk gebeuren. Kennisgevingen per e-mail worden aangemerkt als schriftelijke kennisgeving.
15. De uitgifte geschiedt onder toekenning van een aantal voordelen, zoals omschreven op het inschrijfformulier. FrieslandActueel behoudt zich het recht voor om deze voordelen uit te breiden of te wijzigen.

Vragen over onze crowdfunding

Heeft u vragen over onze crowdfunding? Dan kunt u terecht bij eigenaar Rudy Bouma van FrieslandActueel. Hij is bereikbaar via 06-44305454 of info@frieslandactueel.nl.

Obligaties bestellen

Wilt u obligaties bestellen? Dat kan via onze beveiligde webshop. Alvast bedankt voor uw steun van FrieslandActueel! Maak hieronder uw keuze.